Protokoll för Årsmöte Götaälvdalskretsen i Orientering
Måndagen 03-12-08 kl 19.00 Dammekärr, Nödingen i Alehofs regi

Närvarande: Claes Fransson Gipen, Peter Strömdal OKS, Jonas Gustafsson VSK, Per-Arne Johansson Gipen, Annika Johansson Alehof, Gunilla Hogedal VSk, Jesper Stenström VSK, Kjell Johansson OKF, Håkan Karlsson OKF, Karl-Erik Högnert OKF, Per Ivarsson TSOK.

1. Lista för närvaro utskickades. Mailadresser angavs.

2. Kallelse och dagordning godkändes.(www.tsok.se/kallelser/sako04.htm)

3. Val av styrelse: ordf, sekr, viceordf. Sittande är Lasse Hogedal, Per Ivarsson och Lars Holmstrand. Omval på samtliga. I Lars Hogedals frånvaro blev Lars Holstrand ordförande för mötet.

4. Protokoll från förra årsmötet (www.tsok.se/protokoll/sako03.htm) gicks igenom utan några speciella anmärkningar.

5. Redogörelse för föregående års verksamhet, kretsmästerskap, ungdomsserie och andra aktiviteter. Se förra årets program (www.tsok.se/inbj/sako03.htm). Glädjande nog kan man se att alla deltagarantal ökar:

GÄM-tävlingarna: 450 starter (2002: max 300),
Ungdomsserien__: 747 starter (2002: 646),
Tränings-OL____: 1600 starter (2002: ca 1500),

6. Kungälvs OK har deltagit sporadiskt på några SAKO-arrangemang under 2003 och de deltog inte i kvällens möte men de vill vara med och arrangera GÄM-dag som de står i tur att göra 2004. De arrangerar oxå nästa årsmöte måndag 6 dec kl 19.

7. Kretsen skulle behöva fler deltagare på främst GÄM-arrangemangen (natt,dag o budkavle). Tex Uddevalla OK, Ljungskile, Stenungsund, Främmestad. De tre senare deltar redan i ungdomsserien. Mötet beslöt att försöka skicka ut inbjudningarn även till dessa klubbar och trycka på att det är öppna mästerskap som alla kan delataga i.

8. Arrangemangsdagar 2004 för GÄM-dag, natt, kavle, sprint, ungdomsserie, ungdomskavle, årsmöte och banläggarmöte inför ungdomsserien. Se det bifogade förslaget till SAKO-program. (www.tsok.se/inbj/sako04.htm) som bygger på det rullande schemat som finns nedan.
Följande klubbades:

OKS__ GÄM-sprint tisdagen 08 juni valfri starttid
Gipen__ GÄM-kavle_ onsdagen 18 aug tre man på två sträckor
Kungälv GÄM-klassisk lördagen 11 sep valfri starttid
OBS Kungälv drar sig ur för 2004 pga 5dagars och i stället går OKF in som arrangör. Ändrat 040302 av PI.
TSOK___ GÄM-natt__ tisdagen 19 ok valfri starttid

Ungdomsserien: OKF ville byta med Gipen vilket accepterades. Vidare bytte TSOK och VSK eftersom VSK stod i tur att arrangera SAKO-kavlen men den låg 5 dagar innan budkavle-DM som VSK arrangerar.
Nu arrangerar TSOK ungdomskavlen tisd 24 aug.
TSOK arrangerar oxå ungdomsseriens tävlingsledare och banläggarmöte måndag 5 april kl 19.

9. Som prisanskaffare skulle Gunilla fråga Eva-Lotta Stolt.

10. Tränings-ol, se programmet och PM för träningarna. (www.tsok.se/pm/sako04.htm). Några smärre justeringar infördes i PM:e: Gul färg (HD12)för korta lätta och röd för korta svåra, övriga blå-svart. Vidare belöts att PM:et skulle skickas ut på mail-listan samt delas ut till alla banläggare.

11. Kretsens träff med jägare, markägare mfl "Samråd om marker" är månd 8 mars på Slätthultsgården i Trollhättan kl 19. Ett mycket viktigt möte för att hålla kommunikationen med de vi måste samsas med.

98. Övriga frågor. SOm grund för flera övriga frågor låg bla den mail-konversation som finns länkad i kallelsen.

a) Gunilla tog upp att det vore bra om någon tog hand om teknikövningarna. Det har visat sig för mycket för de flesta banläggare. I höst är det i stort sett bara Janne Matsson OKF/TSOK som lyckats fixa en teknikövning. Gunilla tog på sig att försöka få någon eller några till detta, ev någon ungdom. OBS se Agnetas PM för teknikövningar som man kan utgå från med ev tillägg från SOFT:s OL-litteratur med bla Lars Hogedal som författare. Se oxå en samling norska ol-övningar.

b) Karl-Erik ställde frågan om datagruppen på ungdomsserien ställde upp även nästa år igen och enl Jesper och Peter så skulle detta ordnas.

c) Flera ungdomsledare i bla VSK hade efterlyst en ungdomsledarkurs på hemmaplan ev med Johan Trygg som ledare och givetvis i SISU-regi. Deltagare skulle hämtas från alla SAKO-klubbar och Gunilla tar emot intresseanmälan.

d) Mer reklam för GÄM-tävlingarna och framförallt tidigare utskick av inbjudan, minst en månad innan. Jesper uppdroga att göra en sammaanställning av alla fyra GÄM-tävlingar på en affich som skickas ut på mailllistan samt anslås på alla anslagstavlor.

e) Håkan tog upp att det var för lite ungdomstävlingar på hösten. Han fick medhåll av flera och därför togs upp om inte en sprintserie för ungdom skulle instiftas med följande preliminära tävlingsdagar, torsdagarna19 aug, 16 aug samt 2 sept. H¨kan går vidare med detta och utser arrangörer.

f) Frågan om valfri start diskuterades och det beslöts att man skulle ha detta på alla individuella GÄM-tävlingar. MEN om man hade en lämplig karta som var någorlunda okänd var det fritt fram att lotta HD21 och juniorklasserna för att få tävlingen rankingmeriterad. Lasse Hogedal fick i uppdrag att verka för att även tävlingar med valfri start skulle vara rankingmeriterade. Dock under förutsättning att man startade med MINST en minut emellan.

g) Det tryckes från flera håll att Natt-GÄM skulle propageras bland grannklubbarna i Gbg, Uddevalla och Alingsås eftersom den ligger sällsynt bra till inför Smålandskavlen.

h) I ett sent skede tog Lars upp frågan om priser på GÄM-tävlingarn. Ett beslut togs att man skulle börja med priser till alla under 15 år. OBS !

99. Mötet avslutas

Rullande schema över kretsarrangemangen 
   Dag  Natt Budkavle Årsmöte U-serien Jaktmöte     Sprint
1999 TSK  VSK  OKS   Gipen  TSOK  TSOK       -
2000 TSOK  KOK  VSK   TSK   TSOK  TSOK       -
2001 OKS  Alehof TSOK   OKF   TSOK  OKF       -
2002 Gipen OKF  Alehof  OKS   TSOK  VSK       -
2003 VSK  TSK  OKF   Alehof  TSOK  OKS       TSOK
2004 OKF  TSOK  Gipen  TSOK   TSOK  TSK       OKS
2005 KOK  OKS  TSOK   VSK   TSOK          VSK
2006 Alehof Gipen OKS   Gilen  TSOK          Alheof
2007 TSOK  VSK  Alehof  TSK   TSOK          OKF 
2008 OKS  Alehof VSK   OKF   TSOK          Gipen

OBS tabellen ovan ändrad 040302 pga av KOK:s beslut att dra sig ur. De arrangerar dock 2005.
Adresslista:
OK Alehof     Dammekärrsv 5  449 70 NÖDINGE   kansliet@alehof.se
OK Flundrehof   Snickeriv 36   460 21 UPPHÄRAD
OK Gipen C/O Gunnar Ljung Tegelg 22 463 35 GÖTA     gipen@telia.com
Kungälvs OK    Skogsvägen 2   442 50 YTTERBYN
OK Skogsvargarna  Hallernav    468 33 VARGÖN
Trollhättans SK  Slätthultsgården 461 98 TROLLHÄTTAN
Trollhättans SOK  Skidstugan    461 58 TROLLHÄTTAN	info@tsok.se
Vänersborgs SK   Box 279     462 23 VÄNERSBORG vanersborgssk@telia.com