Denna manual är en förenkling av ”meos_manual.pdf” för att passa för Veteran OL.

MeOS hemsida

 

Spara manualen på din egen dator: Arkiv/Redigera med Microsoft Word/ Manualen öppnas nu i Word. Nyhet

Arkiv/Spara Som/Annat format. Filnamn: MeOS Manual Veteran OL. Filformat: /Webbsida

 

Innehåll:

MeOS – ett mycket enkelt orienteringssystem

Mindre arrangemang

Komma igång

NY tävling

Skapa klasser  Nyhet

Definiera banor

Anmälningar från Eventor

Direktanmälan före START
Om inte namn och klubb kommer upp vid anmälan Nyhet
Tävling med flera etapper  Nyhet

Att genomföra arrangemanget

Brickavläsning MÅL-gång

Visa resultat på separat skärm  Nyhet

Oparade brickor

Godkänna och diskvalificera deltagare

Hantera stämplingar

Kvar i Skogen

Exportera Resultat till hemsidan

 

Hantera MeOS

Installera registret Klubbar och Personer

            Hämta från EVENTOR

                      Vid Veteran OL

                      Från egen dator

Kopiera en tävling

Löpardatabasen Export-Import

Säkerhetskopior och återställning

 

 

MeOS – ett mycket enkelt orienteringssystem

MeOS hanterar de datafunktioner som behövs för små och stora orienteringsarrangemang.

Ambitionen är enkelhet. Små arrangemang och träningar går att genomföra med

några få inställningar. Större arrangemang är av naturen mindre enkla. Här är

ambitionen snarare smidighet; det ska vara smidigt att utföra de, ibland komplicerade, uppgifter som ingår i större arrangemang.

MeOS bygger på öppen källkod. Det betyder att programmet är gratis att ladda ner och använda, och att den som är programmeringskunnig själv kan ändra det till att utföra precis det man behöver. Även om MeOS är gratis, så kostar det att underhålla och utveckla. Den som har nytta av MeOS och vill stödja utvecklingen får gärna bidra. Se MeOS hemsida

Den här användarhandboken är organiserad så att grunderna presenteras först. Allt man behöver veta för att genomföra ett mindre arrangemang presentera i första avsnittet.

Därefter följer ett avsnitt som heter hantera MeOS. Här beskrivs mer avancerade

inställningar och funktioner.

Mindre arrangemang

Innehåll

Med ett litet arrangemang menas ett arrangemang där endast en dator används. En tumregel är att ett arrangemang med ungefär 100 deltagare går bra att köra med endast en dator. Men en viktigare faktor än antalet deltagare är egentligen hur tätt deltagarna förväntas gå i mål och hur mycket anmälningsändringar man måste klara av under tävlingen.

MeOS kan användas huvudsakligen två sätt för små arrangemang. Antingen lägger man in deltagare, klasser och banor i förväg. Då kan man också lotta, göra startlistor, ta fram kvar-i-skogen, med mera

 

Komma igång

MeOS har en direktkoppling mot Eventor. För att kunna använda denna behöver du en så kallad API-nyckel, som du får av klubbens Eventoradministratör. Nyckeln matar du in på uppmaning av MeOS första gången du använder Eventor.

Observera!!!
API-nyckeln ska hanteras varsamt, så att ingen obehörig kommer över den. När du matar in nyckeln i MeOS förvarars den i krypterad form, som är besvärlig men inte omöjlig att knäcka. Om du vill radera nyckeln väljer du tävling från Eventor, Anslutningsinställningar och lämnar fältet API-nyckel blankt.

Starta MeOS. Installationsinstruktioner och programvara finns på MeOS hemsida,

Är det första gången programmet körs rekommenderas du

att installera ett löpar- och klubbregister. Detta kan laddas ner från SOFT:s

anmälninssystem  Eventor eller erhållas från en annan MeOS-användare.

Om du tänker installera MeOS 3.0 så måste du installera 2.5 först.

Skapa en NY tävling

Innehåll

 

Välj ny tävling under fliken Tävling och ge tävlingen ett namn och en nolltid, som måste infalla före första förekommande start. Ungefär en timme före första ordinarie start brukar vara lämpligt. SparaSkapa klasser

Innehåll

·         Detta görs på sidan Klasser. Klicka på "Ny klass" Skriv in Klassnamn tex Mellan

·         OBS! Var noga med att döpa klasserna enlig ”Långa, Mellan, Korta, Lätta” för att underlätta export till Eventor.

·         I fältet typ (Elit, Ung, Öppen etc.), Välj Öppen.

·         I fältet Startnamn Välj Start 1

·         Markera Tillåt direktanmälan så är det möjligt att anmäla till klassen via ett snabbformulär, med stöd av SI-masterstation, under fliken SportIdent.

·         Spara

·         Gör nu om denna procedur för alla klasser.

 

Definiera banor

Innehåll

Banor lägger man in på sidan Banor.

Om banorna är upplagda i OCAD, importera banor från OCAD:s exportformat. MeOS försöker automatiskt knyta rätt bana till rätt klass.

Klicka på knappen Importera från fil

 

Man kan också skriva i banorna direkt

Klicka på knappen Ny bana

En bana definieras genom ett namn och en kommaseparerad lista med kontroller (kontrollnummer). Normalt sätt är en kontrolls nummer samma som stämplingskoden.

Man kan lägga upp banans längd och antal kartor. Den senare uppgiften används vid direktanmälan för att upplysa om hur många kartor som finns kvar.

KlickaSpara mellan varje bana

Anmälningar

Innehåll

Importera anmälningar från Eventor och spara på datorn

Klicka på Anmälningar på fliken Tävling/Importera tävlingsdata

Under ”Anmälningar(IOF-XML eller OE-CSV)” Klicka på ”Bläddra” och leta upp anmälningarna som du tidigare sparat ner på din dator.

Klicka på Importera

Direktanmälan

Innehåll

Det alternativ som vi kommer att använda är direktanmälan, som är ett förenklat anmälningsformulär.

Först måste du skapa klasserna och se till att rutan tillåt direktanmälan är markerad.

Funktionen direktanmälan kommer du åt på sidan Sportident. Välj anmälningsläge ur listan med funktioner.
Ansluter en SI-masterstation,  så kan du använda den för att läsa in bricknummer och om löparregistret är
installerat används det för att identifiera löparna.

 

Om inte namnet kommer upp när SI-pinnen används för anmälan, KOLLA följande:

·         Är  markerad på sidan Sportident

·         Är  markerad på första sidan (innan någon tävling är öppnad).

·         Klicka på ”Tävling från Eventorpå första sidan (innan någon tävling är öppnad)

Är API-nyckeln inte inmatad, Kommer denna ruta upp.

·         API-nyckel hämtas på EVENTORS hemsida. Mata in den i rutan ovan.

·         Om dessa punkter är uppfyllda bör namn och klubb komma upp.


Att genomföra arrangemanget

Här förklaras de viktigaste funktionerna som används under själva arrangemanget.

Brickavläsning och Sportident MÅL-gång

Innehåll

 

På sidan SportIdent läser man in SI-brickor när deltagaren gått i mål. Välj funktionen

avläsning/radiotider. Innan SI-enheten kan användas måste den installeras; speciellt måste vissa drivrutiner installeras på datorn om enheten är en USB-enhet. På SportIdents hemsida, http://www.sportident.se  finns drivrutiner och instruktioner.

För att läsa in brickor måste enheten vara programmerad för inläsning och funktionen autosänd måste vara avslagen.

Autosänd är en funktion i SI-enheten, som programmeras av SI-Config.

Utökat protokoll, som också ställs in med SI-Config, rekommenderas då det ger större stabilitet i avläsningen.

Förutsatt att enheten är installerad, kan den aktiveras i MeOS. Du gör det genom att

välja den COM-port där enheten är installerad och klicka på aktivera.

Om du använder ”Kvittoskrivare” för direktutskrift bockar du för Sträcktidsutskrift

Visa resultat på separat skärm.

Innehåll

Börja med att ansluta skärmen till datorn med antingen VGA-kabel   eller HDMI-kabel  eller DVI-kabel

Det är bäst om du placerar extraskärmen till höger om den ordinarie skärmen.

Tryck på Windowstangenten  + P på datorn så visas nedanstående fönster:

Tryck på Tab-tangenten så att "Utvidga" väljs.

"Enter"

Om du vill visa resultatet med Stående skärm

Starta MeOS/Tävling/Öppna Klicka på Listor/Välj Resultatlistor/Individuell

Klicka på Automatisk rullning då visas nedanstående bild där du kan se hur du ökar resp. minskar hastigheten.

Klicka på OK

Ta tag i överkanten på resultatlistan och drag den så att den visas på den separata skärmen.

Klicka på maximeraknappen

Nu kan du minska hastigheten genom att trycka på CTRL+N. Öka med CTRL+M.

Avsluta genom att trycka på stängningsknappen 

Godkänna och diskvalificera deltagare

Innehåll

På sidan deltagare hanterar man felstämplingar och manuella korrigeringar av resultatet.

Vill du godkänna en deltagare som saknar stämplingar måste dessa läggas till manuellt. Se avsnittet Hantera stämplingar.

När en deltagare läst in en sin bricka kommer stämplingarna upp tillsammans med den förväntade banmallen på sidan deltagare. Extra stämplingar, det vill säga sådana som inte kunde matchas mot banmallen, visas längst ner. Saknas en stämpel visas en lucka.

Även eventuell start- och målstämpling visas.

Deltagarens löptid styrs av fälten starttid och måltid. Om du manuellt vill sätta en viss löptid, är det dessa fält som måste justeras. Start- och måltid styrs i sin tur av startstämpling och målstämpling. Finns en inläst bricka med målstämpling, går det alltså inte att att direkt tilldela en annan måltid. Istället måste tiden för målstämplingen ändras – se nedan. Detsamma gäller startstämpling.

Deltagarens status visar om deltagaren är godkänd, felstämplad, diskvalificera och så vidare. Följande olika statustillstånd finns: okänd (–), godkänd (OK), ej start, felstämplad (felst.), utgått (utg.), diskvalificerad (disk.), och löptid över tillåten tid (maxtid).

Hantera stämplingar

Innehåll

 

Det går att redigera en inläst bricka på sidan deltagare. För att ändra en stämpling, markera denna i listan stämplingar. I fältet tid kan du ändra tiden, välj sedan spara. Funktionen ta bort stämpling tar bort den markerade stämplingen. Även mål- och startstämplingar kan tas bort och redigeras.

För att lägga till en saknad stämpling, markera den saknade kontrollen i banmallen längst till höger. Välj lägg till stämpling. Därefter är det möjligt att ändra tiden som vanligt.

Funktionen
lägg till alla finns också, och är ofta praktisk om det saknas någon stämpling men man vill godkänna deltagaren.

Kvar-i-skogen

Innehåll

På sidan listor finns en kvar-i-skogen-lista. Där listas deltagare som ännu inte kommit i mål, sorterade efter klass och starttid.


Oparade brickor

Innehåll

En oparad bricka är en bricka som lästs in i MeOS, men som ännu inte parats ihop med en deltagare. Om du ändrar en deltagares bricknummer, och det finns en oparad bricka med det numret, knyts brickan automatiskt ihop med deltagaren.

1.    Knappen hantera brickor på sidan Deltagare tar dig till en tabell med alla inlästa brickor.

2.    Genom att klicka på tabellrubriken bricka sorterar du på bricknummer och genom att klicka på tabellrubriken deltagare sorterar du på deltagare.

3.    Funktionen urval används för att söka och filtrera.

4.    Om du dubbelklickar på ett bricknummer får du upp information om brickan och en lista med alla deltagare.

     

5.    Genom att markera en deltagare och välja para ihop knyts den valda brickan och deltagaren ihop.

6.    Väljer du istället sätt som oparad sparas brickan som oparad

 

Exportera resultat till Hemsidan

Innehåll

På fliken Listor Klicka på resultatlistor Individuell klicka på knappen Webb Spara som ”Resultat ååååmmddpå förslagsvis  ett USB-minne

 

Till Winsplit:
På Sidan Tävling Klicka på knappen Resultat & sträcktider Spara som ”Stracktider ååååmmdd

 

Hantera MeOS

 Innehåll

 

I det här avsnittet tar vi upp funktioner som inte är så centrala och procedurer man sällan behöver utföra.

Installera Registret

 

Det finns tre alternativ att hämta registret.
Alt 1: Om tävlingen är upplagd i EVENTOR

Innehåll

Under Startmenyn

·         Klicka på knappen Tävling från Eventor  

 

 

·         Välj vilken tävling som skall hämtas.

·         Avmarkera Hämta tävlingsdata                                                  
 (Används när man skall hämta anmälningar)

·         MarkeraUppdatera löpardatabasen

·         Nästa        

 

Efter några sekunder visas nedanstående bild.

Alt 2: Vanligast vid Veteran OL

Innehåll

·         Öppna först aktuell tävling

·         Klicka på Fliken Tävling och därefter på knappen Löpardatabasen.

 

 

·         Då visas nedanstående bild.

·         Klicka på Uppdatera

 

·         Efter några sekunder visas nedanstående bild.

OBS! du måste ha tillgång API-nycklel för att komma i kontakt med EVENTOR

Alt 3: Hämta från egen dator

 

Innehåll

 

Man kan även hämta register som man sparat på sin egen dator.

·         Öppna först aktuell tävling

·         Klicka på Fliken Tävling och därefter på knappen Löpardatabasen.

 

 

·         Klicka på Importera

·         Efter några sekunder visas nedanstående bild.

·         Klicka på Bläddra för resp. Klubbar och Löpare

·         Leta upp filerna som du sparat på din dator

·         Klicka på Importera.

 

 

·         Så visas antal importerade löpare och klubbar

 

Kopiera Tävling

Innehåll

 

 

Först måste det finnas en tävling som man vill importera

·         Öppna tävlingen som skall kopieras i sidan Tävling

·         Klicka på Säkerhetskopiera

Snap_2011.11.30_20h09m15s_002_

Spara filen på t.ex ett USB-minne

Flytta över USB-minnet till en annan dator

Öppna MeOS (stäng alla öppna tävlingar)

Klicka på Importera tävling

 

Nu finns tävlingen i den nya datorn.

Byt därefter namn, datum och starttid.

Tävling med flera etapper.  (används inte för VeteranOL)

Innehåll

Detta exempel gäller 4 etapper med jaktstart E4.

1) Skapa första etappen som en vanlig tävling, och lägg in "alla" anmälda.

2) Klicka på ”Hantera Flera etapper" på sidan tävling, (Om inte ”Hantera Flera etapper" syns Klicka på  MeOS funktioner”) Skriv in en 4 under ”Totalt antal etapper” för att skapa de övriga etapperna. De anmälda förs över automatiskt.

Nu har du fyra "oberoende" tävlingar och du kan lägga in banor, lotta, skapa gafflingar med gemensam start osv. precis som vanligt. Flera banor och gaffling hanteras som det beskrivs i detta avsnitt. Jaktstartlistan kan du ännu inte göra.

3) Genomför etapp 1. Använd ”Hantera Flera etapper" på sidan tävling, igen och för över resultat från etapp ett till etapp två "Överför resultat till nästa etapp".

4) Genomför etapp 2 och 3. Det sista du gör är att överföra resultat till E4.

5) På sidan klasser, lottning, för E4 kan du nu göra en jaktstartlista.

6) Resultaten återfinns finns i listan "Slutresultat".

Löpardatabasen Exportera, Importera

Innehåll

Löpardatabasen består av en lista med löpare och klubbar. Du kan bygga en

löpardatabas från distriktsregistret, som kan hämtas från Eventor, eller från något annat register. Registret du importerar måste vara i IOF-XML-format.

Löpardatabasen kompletteras också kontinuerligt med data från de tävlingar du kör i MeOS; MeOS lär sig alltså efter hand vem som brukar springa med vilken bricka.

IMPORTERA löpardatabasen

För att bygga upp registret, använd importera under löpardatabasen på sidan tävling.

En fil med klubbar och en fil med löpare ska anges. Du kan välja om du vill tömma

(nollställa) MeOS databas först eller uppdatera den. Om du ska byta databaskälla, t.ex. från Klubben Online till Eventor rekommenderas starkt att du tömmer databasen.

EXPORTERA löpardatabasen

När registret är inläst kan det exporteras för att importeras på andra MeOS-datorer. Välj exportera under löpardatabasen på sidan tävling, och ange en destinationsmapp, till exempel på ett USB-minne.

INSTALLERA databasen på annan dator.

För att installera löpardatabasen på en annan MeOS-dator, stäng alla tävlingar på denna dator och välj inställningar. Leta upp den mapp du exporterade löpardatabasen till enligt ovan, och välj installera.

MeOS kan därefter behöva startas om.

 

Säkerhetskopior och återställning

Innehåll

 

Alla MeOS-datorer som är anslutna mot tävlingen tar automatiskt en säkerhetskopia på tävlingen var femte minut. Säkerhetskopiorna sparas i MeOS datakatalog. Vilken denna är beror på datorn, men den framgår under inställningar. Du återställer en säkerhetskopia genom att välja på återställ säkerhetskopia på MeOS första sida. Välj därefter en säkerhetskopia ur listan.

Säkerhetskopiera

Du kan själv säkerhetskopiera hela tävlingen genom funktionen exportera / säkerhetskopiera på sidan tävling.

Som ytterligare säkerhetsåtgärd sparar MeOS omedelbart varje inlästa bricka i en fil som heter sireadlog_datum_tid.csv, där datum och tid syftar på den tidpunkt då MeOS brickinläsning påbörjades. Filen sparas i mappen MeOS på skrivbordet. Funktionen för att läsa in denna fil finns på sidan SportIdent, och heter importera från fil. Att läsa in denna fil har samma effekt som om alla brickor skulle ha lästs in igen.