Denna HANDLEDNING gäller för OE2003 (Sportident) Och OCAD 8 och förutsätter att dessa program är installerade på datorn.

Installera program

Komplett Användarhandbok finns på

Öppna www.sportsoftware.de/support/supp_swe.html

Klicka på Downloads i övre vänstra hörnet på www.sportsoftware.de/support/supp_swe.html

Klicka på ”äldre Sport Software nedladdningar” Längst ner på sidan

”Användarhandbok Individuell V 10.3”


Installera    OE2003 10.3
                      Check PC 2.1
                      AM2003 10.3
                      SI Manager

Öppna www.sportident.se/Programvaror.aspx

Installera SI Config 209 (Används för att programmera SI-enheterna)

 

Denna handledning är skriven för att passa för arrangörer av Veteran OL där datorn används för att registrera tider.
Jag vet själv hur svårt det är att komma ihåg allting från gång till gång eftersom det blir så sällan som programmen används.
Därför skrev jag ner denna handledning för mitt eget behov men den som vill får gärna använda den.

On ni hittar några fel eller otydligheter så kontakta mig så ändrar jag.

Göran Nordh

goran.nordh@telia.com

 Innehållsförteckning

 

Töm Startenheten

Skapa en mall

Skapa klasser

Förbereda för anmälningar

Skapa en Tävling

Import av BANOR och KONTROLLER

OE2003

Knyta banor till klasser

Förbereda för anmälningar

Importera Anmälningar från EVENTOR

TÄVLINGSDAGEN

Inrapportering efter målgång

Löpare kvar i skogen

Utvärdera löparbrickor

RESULTAT

Spara resultat

Importera klubbar och personer
Starta AM 2003

 

Förberedelser

Töm startenheten från stämplingar

För att kunna använda startenheten efter tävling för att kontrollera vilka som har startat måste enheten tömmas för start.

Starta SI manager

Anslut SI-masterstationen till datorn

·         Basenheter/Läs backupfilen

·         Så öppnas nedanstående fönster

·         Se till att datan i inringad är uppdaterad, om inte tryck påknappen ”Läs”

·         Klicka därefter på Knappen ”Töm” så skall alla stämplingar raderas.

Öppna OE 2003.

 Skapa en Mall till tävling.

·         Tävling/Ny

·         Fyll i uppgifterna enlig bild nedan för din träning

·         Tryck på knappen inställningar

Fyll i uppgifterna enligt bild nedan (brukar vara förinställda)

 Innehållsförteckning

Skapa klasser

·         Anmälan/Klasser.

·         Skriv in klassnumret 63 längst till vänster

·         Skriv ”Kort” under Kort och ”Korta Banan” under Lång

·         Välj klasstyp Direkt tryck på  Om inte Klasstyp syns Visa/Bocka för Klasstyp

·         Upprepa detta klass för klass, med klassnr, 1744, 1745, 1746, 1747 och 1748 enligt nedan.

·         Det skall vara nr 1744, 1745 och 1746 för dessa klasser om vi vill börja med att föranmäla oss via internet i framtiden.
Klassnumren i ”Idrottton line” och i Sportident  måste då vara samma för att det skall fungera.

 Innehållsförteckning

Lägg till klubbar i förväg

Det kan vara bra att lägga till de klubbar som man tror kommer att delta i förväg för att slippa leta upp dem
om de första som registrerar sig inte finns med i Klubben on line. Finns alla uppgifter när pinnen registreras så skapas även klubbnamnet.

·         Anmälan/Direkanmälan

·         Klicka på knappen med punkten

·         ”Lägg till ny klubb från arkivet” visas nu

·         Skriv in de 2 första bokstäverna i klubbnamnet så kommer en lista upp med klubbnamn som börjar på dessa .

·         Markera rätt klubb och tryck på OK

·         Gör samma sak med alla de klubbar du vill lägga till

Nu är Mallen klar, stäng ner OE 2003

Innehållsförteckning

Skapa en Tävling

Starta OE 2003 igen

·         Tävling/Välj/välj en annan träning än Veteran OL MALL OK

·         Tävling/Kopiera

·         Fönster ”Kopiera tävling” visas nu.

·         Klicka på  och välj Veteran OL Mall

·         Klicka på knappen Skapa en ny tävling

·         Kontrollera att endast  är förbockad

·         Klicka på Start

Nu skapas en ny tävling med samma namn men med högre nummer.

·         Tävling/Välj Välj den tävling som nyss skapades

·         Tävlling/Inställningar

·         Byt ut MALL mot ditt eget klubbnamn ändra datum för träningen.

Nu är det dags att fortsätta.

Innehållsförteckning

Import av BANOR och kontroller

Skapa först banorna i OCAD

·         Skapa även banor för BANKONTROLL om ni behöver det och döp dem till BK 1, BK2 osv.

·         Arkiv/Exportera bansammanställning

·         Klicka på Exportera Banor 

·         Spara filen T ex. Filnamn: Courses20090930

·         Filformat Text-filer (*text)

·         Spara i: Lämplig mapp


 

Innehållsförteckning

OE2003

OE2003 använd svenska som språk (viktigt)

·         Inställningar/Språk/Svenska/Svenska(Sverige)

·         Banor/Importera banor Även BK om du använder sådana.

·         Klicka på knappen nedre i högra hörnet i fönstret ”Importera banor”

·         Leta upp den filen som du sparade i OCAD/Öppna

·         Markera OCAD exportfil (text)

·         Importera


Nedan syns hur många banor och kontroller som importrerats

  

·         Banor/Banor

·         Kontrollera att det ser ut ungefär som på bilden nedan

 

      

Innehållsförteckning

Knyta Banor till klasser

·         Banor/klasser

·         ”Knyta banor tlll klasser” visas nu

·         Klicka på den lilla nerpilen under bana och välj bana till resp. klass Tryck ENTER

Innehållsförteckning

Förbereda för anmälningar

För att slippa en massa problem när du vill ändra namn och klubb etc. i samband med målregisterring.
Tag bort alla uppgifter som inte behövs.

·         Anmälan/anmälan

·         Tryck på Ta bort alla bockar UTOM Bricka

·         Så visas endast nödvändiga uppgifter enligt ”Anmälan” nedan.

Innehållsförteckning

Importera Anmälningar från EVENTOR

Lägga upp Träning i EVENTOR

Öppna OE 2003

·         Anmälan/Importera anmälningar
”Importera anmälningar ” visas nu
Markera enligt nedan
Klicka på mappikonen i nedre högra hörnet.


·         Leta upp den fil med anmälningar du sparade ner från EVENTOR

·         Klicka på ” Importera ikonen” uppe i vänstra övre hörnet

Nu kommer anmälda personer att placeras in i rätt klasser i OE 2003

Innehållsförteckning

TÄVLINGSDAGEN

Bankontroll

Rapportera in Bankontrollanterna i god tid med alla data, Pinne, Namn, Klubb Klass (se under anmälningar)

När kontroll har gjorts att allt är OK
Är det även lämpligt att ta bort BK 1 o BK 2 plus bankontrollanterna från Anmälan/anmälan.
Detta för att slippa få med dem i resultatlistorna

Anmälningar

Anslut Masterstationen till datorn (Använd alltid samma anslutning på datorn)

·         Anmälan/Direktanmälan

·         Klicka på knappen till vänster om den lilla gröna  för att kontrollera att Comport-inställningarna är rätt

·         Klicka på den lilla gröna knappen då skall den stora röda knappen bli grön.

·         Alternativ.  Klicka på Chip system/Starta om Mastern.

·         Klicka också på Visa Arkivet om Arkivet inte visas. (måste visas på skärmen)

Nu är det klart att rapportera in löpare.

·         Stoppa in sportidentpinnen i masterstationen
Förhoppningsvis kommer alla data för löparen upp.

·         Välj klass. Kontrollera att alla data är rätt, tryck ENTER
Om löparen har lånat pinnen kan man sätta en bock i rutan hyrd så får man en varning att pinnen är lånad vid inrapporteringen efter målgång

·         Spara genom att trycka på ENTER

·         Nästa löpare.

·         Om endast pinnumret kommer upp så får alla övriga data skrivas in manuellt

Om de inrapporterade uppgifterna blir fel görs ändringarna i:

·         Anmälan/anmälan

·         Gör ändringarna och tryck ENTER

·         Stäng Anmälan/Direktanmälan

Innehållsförteckning

Inrapportering efter målgång

·         Under tävlingsdagen/Läsa inlöparbrickor

·         Tryck först på knappen bredvid den gröna och kolla Comportinställningarna

·         Tryck sedan på den gröna knappen så blir den stora röda knappen grön, kan behöva göras flera gånger.

·         Nu kan löparen stoppa sin Pinne i masterstationen så laddas all data in i datorn

·         Tryck ENTER mellan varje löpare för att spara

Om löparen har glömt att rapportera in före start kommer det upp en ruta som frågar efter startnummer,
Skriv
INTE in något startnr. utan klicka på OK så kommer en ny ruta upp som frågar om du villa spara som OPARAD, tryck OK.

Skriv upp pinnumret och namn på löparen på ett papper för att kunna para ihop löparen med den oparade tiden vid ett senare tillfälle.

Detta görs i Anmälan /Anmälan Gör detta när du får en stund över.

Leta upp den oparade tiden som överensstämmer med pinnumret och skriv in rätt namn, klubb och klass.

Innehållsförteckning

Löpare kvar i skogen

Man kan kolla hur många löpare som är kvar i skogen.

·         Under tävlingsdagen/Kvar i skogen.

·         ”Mål: fler rapporter” visas nu

·         Klicka på Kvar i skogen

·         Klicka på Välj allt/ välj inget så att alla namnen är markerade tryck OK

Här visas hur många och vilka som inte har gått i mål.

Innehållsförteckning

Utvärdera löparbrickor

·         Under tävlingsdagen/Utvärdera löparbrickor

I det här fönstret kan en hel del ändringar göras.

·         Efter att ändringen gjorts Tryck på Spara

Innehållsförteckning

RESULTAT

·         Under tävlingsdagen/Resultat/Sträcktider markera klassen du vill visa OK

Kontrollera att alla namn, klubbnamn och tider syns fullt ut, OM inte

·         Tryck på Ändra layuot

Placera pekaren i skarven mellan listerna och dra för att öka eller minska kolumnerna till önskad bredd.
Kontrollera att ändringen blev bra genom att öppna fönstret sträcktider igen.

Innehållsförteckning

Spara resultat

·         Under tävlingsdagen/Resultat/Sträcktider

·         Tryck på Publicera


Genom att klicka på knappen längst till höger i ”Publicera rapport”

Öppnas fönstret ”Välj Fil”

·         Leta upp platsen där filen skall sparas lämpligen ett USB minne.

·         Skriv in Namnet som visas rutan Filnamn: med eget datum SPARA

·         Fönstret ”Publicera rapport” visas nu igen

·         Kontrollera att fil namnet är rätt och tryck på SPARA

Nu finns resultatet på Ett USB minne och överlämnas till Webb-ansvarig för hemsidan för inrapportering..

Innehållsförteckning

Importera klubbar och personer

Idrott on line (Nya Hemsidan)                                               

·         Loggan in på klubbens hemsida som administratör välj ”Redigeraläge”

·         Starta EVENTOR och logga in

·         Gå till ”Arrangemang/Hämta register”

·         Nedanstående sida visas nu.

 

·         Hämta klubbar: klicka på xml (om du har en långsam internetuppkoppling klicka i stället på zip)

·         Spara anmälningarna i lämplig mapp på din dator. (om du hämtat en zip-fil, unzippa den först)

·         Nu är det dags att Öppna AM 2003 för att importera.

Innehållsförteckning

Starta AM 2003

·         Arkivet/Välj

·         Fönstret ”Välj arkiv” visas nu

·         Leta upp SportSoftware\OE2003\Archive

I Windows 7 ligger den direkt under C:\ och i äldre versioner i C:\Program\

·         OK

·         ”Importera Klubbar till arkivetvisas nu

·         Se till att fönstret ser ut som nedan

·         Klicka på mappikonen längst ner i högra hörnet

·         Ett nytt fönster med samma namn visas nu

·         Leta reda på den sparade filen, Clubs

·         Öppna, så stängs det senaste fönstret .

·         Klicka på Importera

·         Nu visas fönstret ”Importera klubbar till arkivet”.

·         Antalet importerade klubbar syns nu vid pilen.

Gör om samma procedur föra att importera personer (Competitors)

Innehållsförteckning